bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.01.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: poprawa wpisu i oznaczeń

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.sp1.czersk.pl

 • Data publikacji strony internetowej:2015-04-06
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2020-09-24

Status pod względem zgodności z ustawą

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 • Zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • Tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • Elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępnoś

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2020-09-24
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2020-09-24
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kazimierz Kosecki.
 • E-mail: kkosecki@sp1czersk.pl
 • Telefon służbowy: 523989117

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

 • Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku
 • Adres: 89-650 Czersk, ul. Dworcowa 8
 • E-mail: biuro@sp1.czersk.pl
 • Telefon: 523989117
 • Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 Czersku nie jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. W szkole jest winda, która umożliwia dostęp osób niepełnosprawnych do wyższych kondygnacji szkoły, ale są miejsca, gdzie dostęp jest utrudniony.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzącychOpublikował: Kazimierz Kosecki
Publikacja dnia: 25.01.2021
Podpisał: Kazimierz Kosecki
Dokument z dnia: 24.09.2020
Dokument oglądany razy: 256